Category: Polityka i gospodarka

ODZWIERCIEDLENIE STOSUNKÓW EKONOMICZNYCH

Aby to osią­gnąć, narusza się coraz bardziej wierność odzwierciedlania stosunków ekono­micznych. I to tym bardziej, im rzadziej się zdarza, aby jakiś kodeks był brutal­nym, niezłagodzonym, niesfałszowanym wyrazem panowania określonej klasy: bo to samo byłoby już sprzeczne [z pojęciem prawa]. Czyste, konsekwentne pojęcie prawa rewolucyjnej burżuazji z okresu 1792-1796 r. jest już przecież sfałszowane pod wielu względami w kodeksie Napoleona, a i to, co znalazło w nim swe wcielenie, musi codziennie ulegać rozlicznym osłabieniom pod wpły­wem rosnącej potęgi proletariatu. Nie przeszkadza to kodeksowi Napoleona być zbiorem ustaw stanowiących podstawę wszystkich nowoczesnych prób ko­dyfikacji we wszystkich częściach świata. W ten sposób bieg [rozwoju prawa] polega przeważnie tylko na tym, że naprzód usiłuje się usunąć sprzeczności wynikające z bezpośredniego przekładu stosunków ekonomicznych na język za­sad prawnych i próbuje się skonstruować harmonijny system prawny, następnie zaś wpływ i przymus dalszego rozwoju ekonomicznego przełamuje ustawicznie system prawny i wplątuje go w nowe sprzeczności (mówię tu na razie tylko o prawie cywilnym)”.

Cześć ! Nazywam się Ewelina Maciejczyk i jestem kadrowa w dużej firmie w Polsce. Bloga prowadzę bo od zawsze moją pasją było pisanie, a że na finansach i rachunkowości znam się dobrze to właśnie dlatego postanowiłam założyć stronę właśnie o takiej tematyce. Jeśli podoba Ci sie to co tutaj zamieszczam to odezwij się w komentarzu.

LOGIKA PRAWA

Wyrazem autonomizacji tej immanentnej logiki prawa jest swoista ”ideologia prawna . „(…) Gdy jednak państwo stało się już w stosunku do społeczeństwa samodzielną siłą, wytwarza ono niebawem nową formę ideologii. Szczególnie u polityków zawodowych, u teoretyków prawa państwowego i u specjalistów w dziedzinie prawa prywatnego zatraca się już całkowicie związek z faktami eko­nomicznymi. Ponieważ w każdym poszczególnym wypadku fakty ekonomiczne przybierać muszą postać motywów prawnych, aby uzyskać sankcje w postaci ustawy, i ponieważ trzeba przy tym oczywiście liczyć się z całym obowiązującym już systemem prawa, przeto forma prawna musi być wszystkim, a treść ekono­miczna — niczym. Prawo państwowe i prywatne traktuje się jako samodzielne dziedziny, które przebywają własny, niezależny rozwój historyczny, które dają się systematycznie wyłożyć w oderwaniu od czegokolwiek poza nimi i potrzebują takiej systematyzacji, osiąganej w drodze konsekwentnego tępienia wszelkich sprzeczności wewnętrznych”. 

Cześć ! Nazywam się Ewelina Maciejczyk i jestem kadrowa w dużej firmie w Polsce. Bloga prowadzę bo od zawsze moją pasją było pisanie, a że na finansach i rachunkowości znam się dobrze to właśnie dlatego postanowiłam założyć stronę właśnie o takiej tematyce. Jeśli podoba Ci sie to co tutaj zamieszczam to odezwij się w komentarzu.

IDEOLOGIA PRAWNA

Ta „ideologia prawna” (posiadająca wszystkie atrybuty ideologii jako fałszy­wej świadomości, autoiluzji, społecznej mistyfikacji) powoduje, że względna auto­nomia prawa w ramach ogólnej funkcji — odzwierciedlania i sankcjonowanie sto­sunków ekonomicznych postrzegana jest fałszywie (ideologicznie właśnie). Marks mówił zgoła o „kretynizmie prawniczym”. Jednak nawet przestrzegana nieadekwatnie względna autonomia i immanentność prawa nie przestaje być fak­tem obiektywnym. Takim faktem obiektywnym jest nie tylko usamodzielnienie prawa, ale również jego wpływ wtórny na ekonomikę — nie tylko zdolność do „konserwowania”, ale i przeobrażania.„Odzwierciedlenie stosunków ekonomicznych w postaci zasad prawnych ró­wnież odwrócone jest do góry nogami: odbywa się ono poza świadomością osób działających, albowiem prawnik wmawia sobie, że operuje twierdzeniami apriorystycznymi, podczas gdy są one tylko przecież odbiciem stosunków ekonomicz­nych — tak więc wszystko postawione jest na głowie. Wydaje mi się zrozumiałe samo przez się, że to odwrócenie, które zanim zostanie rozpoznane jako takie, stanowi to, co nazywamy poglądem ideologicznym, oddziaływa znowu ze swej strony na podstawę ekonomiczną i każe ją modyfikować w pewnych granicach.

Cześć ! Nazywam się Ewelina Maciejczyk i jestem kadrowa w dużej firmie w Polsce. Bloga prowadzę bo od zawsze moją pasją było pisanie, a że na finansach i rachunkowości znam się dobrze to właśnie dlatego postanowiłam założyć stronę właśnie o takiej tematyce. Jeśli podoba Ci sie to co tutaj zamieszczam to odezwij się w komentarzu.

PRAWO DZIEDZICZENIA

Prawo dziedziczenia opiera się na podstawie ekonomicznej, o ile weźmiemy jed­nakowy szczebel rozwoju rodziny. Mimo to trudno byłoby dowieść, że np. cał­kowita wolność zapisów testamentowych w Anglii i znaczne jej ograniczenie we Francji wynikają we wszystkich szczegółach tylko z przyczyn ekonomicznych. Ale w obu przypadkach oddziaływają one w bardzo znacznym stopniu na eko­nomikę przez to, że wpływają na rozdział majątku”. Oczywiście, istnieje wtórny aktywny wpływ prawa na gospodarkę: od przy­stosowawczego po rewolucjonizujący (ograniczenia służące selekcji, regulaqa preferencyjna, przekształcanie). Ale prawo nie jest w tym oddziaływaniu siłą sa­modzielną i samoistną, tzn. nie jest ani strukturą zdolną do autotransformacji i do automatycznego przekształcania innych sfer życia społecznego, ani też ja­kimś ąuasi — podmiotem. Prawo jest tylko lepiej lub gorzej zastosowanym — na­rzędziem polityki, zresztą, przeważnie podporządkowanej pokreślonej ideologii, a nie polityki czysto pragmatycznej lub eklektycznie racjonalizowanej.

Cześć ! Nazywam się Ewelina Maciejczyk i jestem kadrowa w dużej firmie w Polsce. Bloga prowadzę bo od zawsze moją pasją było pisanie, a że na finansach i rachunkowości znam się dobrze to właśnie dlatego postanowiłam założyć stronę właśnie o takiej tematyce. Jeśli podoba Ci sie to co tutaj zamieszczam to odezwij się w komentarzu.

PRAWO A MORALNOŚĆ

To z kolei nie znaczy, że rola prawa jest całkowicie bierna i instrumentalna. Prawo to instrument, który ze względu na autonomiczność i wewnętrzny rygo­ryzm własnej logiki może być silną barierą — zarówno przeszkodą w zmianach pochopnych, woluntarystycznych, jak w zmianach niezbędnych. Porządek pra­wny może stanowić zabezpieczenie dla klasy panującej, jak i pozostałych klas, w wyniku samoograniczenia — zabezpieczeniem przed „samowolą bieżącej poli­tyki”. Aktualnym przykładem tego mechanizmu są kontrowersje w III Rzeczy­pospolitej dotyczące statusu i roli ustrojowej instytucji politycznoprawnych: Try­bunału Konstytucyjnego, Trybunału Stanu, Rzecznika Praw Obywatelskich, NIK, prokuratury. Refleksja nad relacją prawa i moralności — jako wątek wyodrębniony i po­traktowany systematycznie — także jest bardziej dorobkiem marksistów — kon­tynuatorów niż twórców teorii. Spróbuję poniżej — zapewne nieudolnie — streś­cić rysy charakterystyczne dla literatury specjalistycznej.W marksizmie uznaje się ewidentną, tak akcentowaną w innych kierunkach współzależność klasyczną między moralnością a prawem; zależność dwustron­ną, zwykle ujmowaną według klasycznego schematu:Moralność określa prawo. Moralność (ogólnoludzka, elementarna, jak i klasowa, warstwowa, stanowa — zrelatywizowana historycznie, grupowo oraz kulturowo) jest przesłanką norm prawnych.

Cześć ! Nazywam się Ewelina Maciejczyk i jestem kadrowa w dużej firmie w Polsce. Bloga prowadzę bo od zawsze moją pasją było pisanie, a że na finansach i rachunkowości znam się dobrze to właśnie dlatego postanowiłam założyć stronę właśnie o takiej tematyce. Jeśli podoba Ci sie to co tutaj zamieszczam to odezwij się w komentarzu.